برچسب: وزیر آموزش و پرورش، یوسف نوری، نوری وزیر، رخشانی مهر، خیرین مدرسه ساز، محمدعلی افشانی، سازمان نوسازی مدارس، ساخت مدرسه، دولت سیزدهم