برچسب: بازی ایران و آمریکا، نتیجه بازی ایران و آمریکا